روسای پیشین دانشکده

????? ???? ???? ????

روسای پیشین دانشکده

     
   

نام و نام خانوادگی: خانم ملازاده

دوره مسئولیت: تا سال 1372

مدت تصدی:

تحصیلات زمان تصدی:

محل اخذ مدرک تحصیلی:
     
 

     
   

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا سالار

دوره مسئولیت: از 1372/7/5 تا سال 84

مدت تصدی:

تحصیلات زمان تصدی:

محل اخذ مدرک تحصیلی:
     
 
     
   

نام و نام خانوادگی: دکتر میش مست

دوره مسئولیت: از سال 1384 تا 1388

مدت تصدی:

تحصیلات زمان تصدی:

محل اخذ مدرک تحصیلی:
     
 
     
   

نام و نام خانوادگی: دکتر علی نویدیان

دوره مسئولیت: از سال 1388 تا 1401

مدت تصدی: 12 سال

تحصیلات زمان تصدی: دکتری

محل اخذ مدرک تحصیلی:
     

ریاست دانشکده

محتوای مرتبط