دبیرخانه

 

   نام و نام خانوادگی       سمت       شماره تماس داخلی       شماره تماس مستقیم   
عالیه بابائیان ماشین نویس   054-33442481
عفت عباس آبادی متصدی امور دفتری   054-33442481

 

 شرح وظایف ماشین نویس

1.        ماشین کردن نامه ها و یاداشت ها ی اداری از روی پیش نویس های خطی

2.     ماشین کردن بخشنامه ها و یاداشت ها ، گزارش ها و مقالات و نامه های چاپی

3.    ماشین کردن احکام استخدامی کارمندان

4.     مقابله مطالب ماشین شده با نسخه ی اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم

5.     راهنمایی ماشین نویسان طبقات مادون از نظر رعایت اصول مربوط به نامه نگاری و ماشین نویسی

6.     ماشین کردن مطالب اداری و فنی و دقیق

 

شرح وظایف مسئول دبیرخانه :

1- ثبت نامه های داخلی

2- ثبت نامه های ارسالی

3- ثبت نامه های دریافتی

4- انجام نامه های در انتظار

5- ارسال و دریافت نامه ها به صورت فیزیکی

6-تحویل نامه های پرسنلی و اداری به بایگانی

7-کنترل روزانه کلیه نامه های صادره از اتوماسیون

8-انجام اسکن نامه های دریافتی از واحدها و ارسال آنها

9-کنترل و هماهنگی کلیه امور دبیرخانه 

10-ثبت و پرینت نامه های اداره آموزش(دعوتنامه ها، فراغت از تحصیل، گواهی اشتغال به تحصیل)

 


واحد اداری

محتوای مرتبط