امور مالی

 

   نام و نام خانوادگی       سمت       شماره تماس مستقیم       شماره تماس داخلی       پست الکترونیک   
 مهدی میری
 مدیر امور مالی
 054-33420964    
 فهیمه سالاری شهری
 حسابدار دریافت و پرداخت
054-33420964
   

 

شرح وظایف مدیر امور مالی

1-مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری

2-تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد

3-نگهداری سوابق و مدارک مالی و کنترل فعالیتهای مالی

4- اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد , امور مالیاتی موجودیها

5-برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی

6-تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعملها , روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف

7-تصمیم گیری واعلام نظر نهایی در موارد پیدایش اختلاف نظر بین واحدهای تابعه

8-اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین مالی در واحد های مختلف

9-برنامه ریزی وکنترل اقلام بمنظور اداره دارائیها و تامین اعتبار مورد نیاز بر اساس بودجه سالانه

10-ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسیها و نتایج گزارشهای مالی و ارائه برای مقام مافوق

11-برنامه ریزی بمنظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحد بر اساس صلاحدید مقام مافوق

12-عضویت و شرکت در جلسات به تشخیص مـدیریت سازمان

13-برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، بمنظور ایجاد انگیزش در کارکنان

14-تشخیص وتامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مـدیریتی

15-پیگیری تسویه حساب با بدهکاران

16-پیگیری ضمانتنامه ها و اسناد تضمینی

17-همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی

18-کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری

19-کنترل صحت مدارک ضمیمه اسنادحسابداری

20-کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها

21-صحت سرفصل (کد ) آرتیکل های اسناد حسابداری صادره

22-  کنترل گردش و مانده حسابها

23-ارائه گزارش واعلام بموقع هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه ضعف در روشهای اجرائی ، بهمراه پیشنهادات اصلاحی ، به مدیر مالی

 

شرح وظایف حسابداری دریافت و پرداخت


1-تهیه گزارش و اظهارنامه مالیات در مهلت های قانونی تعیین شده و پیگیری جهت تحویل موارد به مراجع مربوطه

2-ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق

3-تهیه گـزارشات تفکیکی و آماری مورد نیاز بصورت مستمر و موردی ، جهت ارائه به مدیریت

4-محاسبه وتعدیل ذخیره های موردنیاز درپایان دوره مالی ، نظیربازخـرید سنـوات خدمت کارکنان ، بازخرید مرخصی ، هزینه های تحقق نیافته و... .

5-صدور اسناد جاری حسابداری حقوق و دستمزد

6-صدور اسناد اصلاحی حقوق و دستمزد

7-دریافت و بررسی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به حسابداری

8-تهیه لیست حقوق ماهانه

9-نگهداری و راهبری سیستم حقوق و دستمزد

10-نگهداری ، راهبری ، وتهیه گزارش از سیستم پرسنلی

11-تهیه لیست های ماهانه بیمه ها و اظهارنامه مالیاتی حقوق و دستمزد

12-صدورکـلیه اسناد حسابداری حقـوق ودستمزد ، اسناد اصلاحی ، و اعلام نواقص موجود درمستندات ارسالی ، به واحدها یااشخاص ارجاع دهـنده

13-نگهداری وکاربری سیستم نرم افزاری مالی و تهیه نسخه پشتیبانی بصورت هفتگی از اطلاعات موجود و نگهداری آنها در محل امن پس از اطمینان از صحت اطلاعات کپی برداری شده

14-تهیه پرینت اسناد و الصاق مدارک جهت ارائه سند به رئیس حسابداری در فاصله زمانی تعیین شده

15-نگهداری وراهبـری سیستم های مکانیزه حقوق و دستمزد وثبت ماهانه اطلاعات لازم در آن و کاربری سایر سیستمهای نرم افزاری مـوجود

16-محاسبه وصدور اسناد پرداخت و کـنترل حسابهای مربوط به پرسنل از قبیل حق ماموریت ، حقوق معـوقه ،حق الزحمه ، تسویه حساب با کارکنان و... وتهیه سوابق جهت ارائه به بایگانی مالی

17-تهیه و کنترل لـیستهای مربوط به حقـوق و دستمزد ماهانه ، اظهارنامه ماهانه مالیاتی و لیست بیمه وتهیه فـیش پرداخت حقـوق کارکنان

18-ثبت بموقع اسناد قطعی شده حسابداری یاخلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری

19- تهیه لیست حق التدریس در هر ترم

20- نگهداری اسناد مالی مربوطه در بایگانی مالی

 

 

 

 

 


واحد اداری

محتوای مرتبط