امور عمومی

        نام و نام خانوادگی                     سمت                        شماره تماس مستقیم                   شماره تماس داخلی                                پست الکترونیک                    
سید نعمت اله داودی سرپرست  امورعمومی 054-33419407 - -

 

شرح وظایف سرپرست امور عمومی

1- امضای احکام گوناگون مانند مرخصی ،ماموریت و .... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

2- برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

3- رسیدگی به امور مربوط قراردادها و شرکت در جلسات آن

4- رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه ها و گزارشهای رسیده

5- نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم

 


واحد اداری

محتوای مرتبط