اعضاء کارگروه بسته ارزیابی آزمون

 ردیف 
نام و نام خانوادگی
1 دکتر عزیز الله اربابی
2 آقای حامد سارانی
3  خانم زهرا پهلوان شیخی 
4 آقای حسن ربابی
5 آقای حسن عسکری
6 خانم رقیه کیخا
7 خانم نسرین محمودی


EDO(دفتر توسعه آموزش)

محتوای مرتبط