اعضاء کارگروه باز نگری بسته کوریکولوم آموزشی

 ردیف  نام و نام خانوادگی
1 دکتر فرشته قلجایی
2 دکتر نسرین رضایی
3 دکتر فرشته نجفی
4 دکتر سمیه خزائیان
5 خانم نازنین یوسفیان
6  خانم فاطمه بهمنش (رابط بسته) 


EDO(دفتر توسعه آموزش)

محتوای مرتبط