ساختار ، اهداف و شرح وظایف

 

     ساختار، اهداف و شرح وظایف

 

 

دفتر توسعه آموزش دانشكده

 دفتر توسعه آموزش (EDO: Educational Development Office )دانشكده، مسئوليت  ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC  ، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، عمدتا به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، آموزش اساتید ، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد.

 

ساختار (EDO)

 

دفاتر توسعه آموزش تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت و کمیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل می شود و اعضای آن عبارتند از:

     مسئول EDO        

     معاون آموزشی دانشکده                                           

     معاون پژوهشی دانشکده 

      مدیران گروه های آموزشی                               

       مسئول تحصیلات تکمیلی  

 

 

مأموريت و اهداف تشکیل (EDO)

ماموریت دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان یکی از مجموعه های دانشکده پرستاری و مامایی ارتقای کمی و کیفی فرآیند آموزش مي باشد. دفتر توسعه آموزش با همكاري اعضاء هيات علمي و كارشناسان دانشکده و دانشگاه و با استفاده از يافته‌هاي پژوهش‌هاي آموزشي در باره چگونگي بهبود كيفيت آموزشي و به كار بردن برنامه ريزي در نظام آموزشي، به بازانديشي، بازسازي و بازآفريني اين نظام مي پردازد. لذا براي نيل به اين اهداف فعاليت‌هاي خود را عمدتا در محورهاي زير متمركز نموده است:

  • توسعه فلسفه های نوین در حیطه های آموزش پزشکی
  • توانمندسازی اعضاء هیأت علمی در حیطه آموزش علوم پزشکی منطبق بر استانداردهای موجود
  • تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی براساس نیازهای جامعه
  • سازماندهی، هدایت، نظارت و انجام پژوهش های مرتبط با آموزش پزشکی در راستای نیازهای جامعه
  • سنجش دانشجویان و برنامه های آموزشی

 

  شرح وظایف دفتر توسعه دانشکده (EDO)

1. هماهنگی و ارتباط موثر با مرکز مطالعات و توسعه در راستای اهداف

2.اقدام در توانمندسازی اعضاي هيات علمي در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي

3. طراحی و اجرای کارگاه های الزامی و اختیاری جهت توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش پزشکی تحت نظارت مرکز مطالعات و توسعه

4.  هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آن ها به نیازهای سلامت جامعه

5.  برنامه ریزی و اجرای کارگاههای مورد نیاز دانشجویان بر اساس درخواست اساتید و دانشجویان

6. بررسی طرح درسها ارائه شده در گروههای آموزشی

7. هدایت ، اجرا ، نظارت بر روش های نوین آموزش و مطالعه برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

8. هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران

9. شناسایی،  جذب و بهره وری از استعداد های درخشان

10. سازماندهی و  نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

11.  همکاری و هماهنگی در اجرای برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

 

 

 


EDO(دفتر توسعه آموزش)

محتوای مرتبط