برنامه استفاده از سایت ارشد


بسمه تعالی

 

برنامه استفاده دانشجویان ارشد از سایت دانشکده به شرح ذیل اعلام می گردد از دانشجویان محترم خواهشمند است به منظور جلوگیري ازهر گونه مشکل به نکات زیر توجه نمایند :

 

1-     اولویت استفاده از سیستم ها بر اساس برنامه اعلام شده می باشد.

2-     در صورت خالی بودن سیستم ها سایر گروه ها نیز خارج از برنامه تنظیم شده مجاز به استفاده از سیستم ها    می باشند.

3-     ساعت هاي مجاز براي استفاده از سیستم ها از ساعت 7 صبح لغایت 17 می باشد.

4-   در صورت وجود هر گونه مشکل مانند عدم رضایت از برنامه پیشنهادي ، ساعت استفاده از سیستم ها و .... مراتب را به مسئول واحد تحصیلات تکلمیلی (خانم یوسفیان) اطلاع دهید.

5-     جهت حل مشکلات مربوط به سیستم ها (سخت افزاري و نرم افزاري) به خانم مهندس رخشانی مسئول سایت دانشکده مراجعه نمایید.

 

 

 

شنبه

روانپرستاری ترم 1 و پرستاری کودکان ترم 3

یکشنبه

پرستاری کودکان ترم 1 و پرستاری ویژه ترم 3

دوشنبه

داخلی جراحی ترم 3

سه شنبه

مشاوره در مامایی ترم 1 وپرستاری ویژه ترم 1

وروانپرستاری ترم 3

چهارشنبه

داخلی جراحی ترم 1ومشاوره در مامایی ترم 3

 

 

 


تحصیلات تکمیلی

محتوای مرتبط