شرح وظایف دفتر مجله

شرح وظایف کارشناس مجله


1.ثبت مقالاتی که به دفتر مجله ارسال شده  و ارسال نامه-های مربوط به دريافت آن.

2.وارد کردن نامه های تایپ شده به دفتر ثبت و بایگانی تمام نامه ها و مقالات.

3. بررسي مقالات رسيده به سایت نشريه  ،انجام مکاتبات مربوطه و پیگیری فرایند بررسی تا مرحله چاپ مقاله

4. وارد کردن اطلاعات اعم از نامه¬های دريافتي،ارسالي،اعلام وصول مقالات و مجلات،نامه¬های مربوط به کارشناسی مقالات، از دفتر به رايانه و تهیه تصويري كامل از پوشه‌های رايانه.

5.پاسخگويي به تمام اعضاء.

6. ورود اطلاعات به رايانه جهت بایگانی آن

7.باز بيني  پست الكترونيكي مجله در هر روز و بررسی و تکمیل تارنمای مجله.

8. ورود اطلاعات مقالات در قالب¬هاي ( ISC) و (CID).

9. ارتباط مداوم با مدير داخلي و سردبير.

10. ايجاد بانك اطلاعاتي استادان داور نشريه .

11.پيگيري مقالاتي كه براي داوران ارسال شده و همچنين ارائه گزارش هفتگي به مدير مجله.

12.چک کردن مقالات تایپ شده بعد از اینکه از نظر ویراستاران چک شده است و printآنها.

13.هماهنگی جهت جلسات هیئت تحریریه و تنظیم صورتجلسه ها

14.بررسی پرونده هر مقالات از جهت تکمیل شدن کارشناسی ها و ... در هر هفته

15.چک کردن سایت مجله در هر روز

16.تهیه و گزارش آمار سالانه

17. بروز رسانی اطلاعات سایت مجله دانشکده 

18.گزارش هفتگی و ماهانه فعالیت های واحد مجله و مشکلات اجرایی

 

 


فصلنامه پرستاری

محتوای مرتبط