معرفی EDO

  مسئول دفتر توسعه آموزش


نام و نام خانوادگي:  دکتر سمیه خزائیان


مقطع تحصيلي :دکترای تخصصی سلامت باروری


رتبه دانشگاهی: استادیار


ایمیل
m_khazaiyan@ yahoo. Com:


کارشناس دفتر


نام و نام خانوادگی: مهندس روشنک رخشانی


مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر


ایمیل: roshanak.rakhshani@yahoo.com


تلفن:05433442481EDO(دفتر توسعه آموزش)

محتوای مرتبط