معرفی و رسالت

سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان

سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی

     
   

نام و نام خانوادگی: دکتر مهناز قلجه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: ghaljeh.m@gmail.com

رزومه انگلیسی: cv

آدرس پستی :زاهدان میدان مشاهیر دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تماس: 054-33442482

نمابر: 33442481-054

     

 

      وظایف ریاست دانشکده:

      الف) نظارت بر حسن اجرای مصوبات قانونی و مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود

            و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

      ب) ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی ،اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

       ج) نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ،پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

       د) ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابع دانشکده

       ه) پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

       و) نظارت بر فرآیندهای اداری آموزشی و پژوهشی و ... دانشکده

       ز) ارزیابی و ارسال کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

      ح) بررسی صلاحیت معاونان ، گروهها و اظهارنظر درباره آنان

      د) نظارت بر حسن اجرای آزمونها در تمامی سطوح


ریاست دانشکده

محتوای مرتبط