1401/04/29
همکار گرامی سرکار خانم زهرا پیشکار مفرد
همکار گرامی سرکار خانم زهرا پیشکار مفرد
.
1401/04/28
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
جلسه دفاعیه پایان نامه آقای معین الدین معتمدی
1401/04/18
جلسه تصمیم گیری در مورد تعیین مسئول اساتید مشاور
جلسه تصمیم گیری در مورد تعیین مسئول اساتید مشاور
1401/04/18
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی -جراحی
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم فرزانه جهانتیغ
1401/04/14
بازدید ریاست و معاونت محترم آموزشی دنشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی
بازدید ریاست و معاونت محترم آموزشی دنشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی
1401/04/13
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
جلسه دفاعیه پایان نامه آقای محمد رضا قربانی
1401/04/12
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم نرجس توکلی