1400/06/15
همکار گرامی سرکار خانم مریم شهریاری
همکار گرامی سرکار خانم مریم شهریاری
.
1400/04/07
وبینار مدیریت، به اشتراک گذاری و تجمیع داده ها در پژوهش های پزشکی
وبینار مدیریت، به اشتراک گذاری و تجمیع داده ها در پژوهش های پزشکی
1400/03/11
قابل توجه دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم 8
قابل توجه دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم 8
1400/02/28
قابل توجه کلیه دانشجویان
قابل توجه کلیه دانشجویان
1400/02/15
15 اردیبهشت روز جهانی ماما مبارک
15 اردیبهشت روز جهانی ماما مبارک
1400/02/14
برگزاری مراسم بزرگداشت مقام استاد
برگزاری مراسم بزرگداشت مقام استاد
1400/01/17
دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم مژده عربی بم