کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی  سه ماهه اول سال 98 :

     کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه پایش عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مدرس: سرکارخانم زهره سوری نظامی 

تاریخ برگزاری: 5/4/98 ، ساعت 10 الی 12

محتوای آموزشی:

پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

فایل پی دی اف شیوه ی تکمیل چک لیست ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشکده ای

مستندات:

 

 

 

 

 

 

کارگاه های آموزشی  سه ماهه دوم سال 98 :

کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه پایش  عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مدرس: سرکارخانم زهره سوری نظامی 

تاریخ برگزاری: 23/6/98 ، ساعت 10 الی 12

محتوای آموزشی:

پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

مستندات:

 

کارگاه های سه ماه سوم 98


 

1- کارگاه آموزش جستجوی منابع الکترونیک

مدرس: سرکار خانم زهره سوری نظامی 

تاریخ برگزاری: 29/7/98(ساعت 12-10)

محتوای آموزشی:

پاور جستجوی منابع الکترونیک

 مستندات:

2- کارگاه آشنایی با سامانه نوپا و منبع یاب

مدرس : سرکار خانم زهره سوری نظامی

تاربخ برگزاری :11/9/98(ساعت 12-10)

محتوای آموزشی :

پاور آشنایی با سامانه منبع یاب

پاور آشنایی با سامانه نوپا

 

  مستندات:

 

کارگاه آموزشی سه ماه چهارم سال 98

 

کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

مدرس: سرکار خانم زهره سوری نظامی

تاریخ برگزاری:30/10/1398 ساعت 10 الی 12

محتوای آموزشی:

پاور پایگاه اطلاعاتی

مستندات

کارگاه آموزش جستجو دراینترنت

مدرس:سرکارخانم زهره سوری نظامی 
تاریخ برگزاری:98/11/14

کتابخانه

محتوای مرتبط