کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی  سه ماهه اول سال 98 :

     کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه پایش عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مدرس: سرکارخانم زهره سوری نظامی 

تاریخ برگزاری: 5/4/98 ، ساعت 10 الی 12

محتوای آموزشی:

پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

فایل پی دی اف شیوه ی تکمیل چک لیست ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشکده ای

مستندات:

 

 

 

 

 

 

کارگاه های آموزشی  سه ماهه دوم سال 98 :

کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه پایش  عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مدرس: سرکارخانم زهره سوری نظامی 

تاریخ برگزاری: 23/6/98 ، ساعت 10 الی 12

محتوای آموزشی:

پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

مستندات:

 

 

 

 

 


کتابخانه

محتوای مرتبط