پرسنل کتابخانه

 

1-      سارامیر

    سمت: مسئول کتابخانه

مقطع تحصیلی: کارشناسی کتابداری در شاخه پزشکی،کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

E.mail: Nursinglibrary.zaums@gmail.com

E.mail: Sara.mir38156@gmail.com

تلفن تماس: 05433442482

داخلی کتابخانه: 207

2-      راضیه میری مقدم

سمت: کتابدار

مقطع تحصیلی: کاردانی کتابداری

 

E.mail: Nursinglibrary.zaums@gmail.com

E.mail: R.mirimoghadam39@gmail.com

تلفن تماس: 05433442482

داخلی کتابخانه: 207

 

3-      فرزانه روستاخیز

سمت: کتابدار

مقطع تحصیلی: کارشناسی کتابداری در شاخه پزشکی، کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

 

E.mail: Nursinglibrary.zaums@gmail.com

E.mail: F.roostakhiz@gmail.com

تلفن تماس: 05433442482

داخلی کتابخانه: 207

 

 

 

 


کتابخانه

محتوای مرتبط