آمار موجودی کتابخانه

آمارموجودی کتابخانه تا 1397/07/13

 

کتب فارسی: 8119 جلد

کتب لاتین: 1107 جلد


کتب الکترونیکی لاتین: 148 عدد

سی دی های فارسی: 31 عدد

سی دی های لاتین: 120 عدد

طرحهای پژوهشی کارشناسی : 73 جلد

پایان نامه های اساتید ودانشجویان کارشناسی ارشد: 41 جلد

عناوین کتب فارسی تخصصی: 1242عنوان

عناوین کتب لاتین تخصصی: 661 عنوان


محتوای مرتبط