آمار موجودی کتابخانه

آمارموجودی کتابخانه تا 1397/10/01

 

 

تعداد کتب فارسی: 8178   جلد

تعداد کتب لاتین: 1111 جلد

عناوین کتب فارسی تخصصی: 1261عنوان

عناوین کتب لاتین تخصصی: 663 عنوان


کتب الکترونیکی لاتین: 148 عدد

سی دی های فارسی: 31 عدد

سی دی های لاتین: 120 عدد

طرحهای پژوهشی کارشناسی : 73 جلد

پایان نامه های اساتید ودانشجویان کارشناسی ارشد: 48جلد


کتابخانه

محتوای مرتبط