معرفی همکاران

 

 

 

 معرفی همکاران کتابخانه :

 

1- سارا میر: کارشناسی کتابداری پزشکی، کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

Email : Nursinglibrary.zaums@gmail.com

تلفن تماس: 05433442481- داخلی : 207

2- فرزانه روستاخیز: کارشناسی کتابداری پزشکی، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

Email : Nursinglibrary.zaums@gmail.com

تلفن تماس: 05433442481- داخلی : 207

 

3- راضیه میری مقدم: کاردانی کتابداری

Email : Nursinglibrary.zaums@gmail.com

تلفن تماس: 05433442481- داخلی : 207


کتابخانه

محتوای مرتبط