معرفی و رسالت

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان دکتر علی نویدیان

 

 

 

 

دکتر علی نویدیان

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دكتري مشاوره و راهنمایی

آدرس پستی:زاهدان میدان مشاهیر دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تماس:33442482-054

نمابر:33442481-054

پست الکترونیک:  

alinavidian@gmail.com

CV:Enریاست دانشکده

محتوای مرتبط