راهپیمایی 22 بهمن

.

بازدید برد فوریت های پزشکی

.

بازدید برد فوریت های پزشکی

.

بازدید برد فوریت های پزشکی

.

بازدید برد فوریت های پزشکی

.

بازدید برد فوریت های پزشکی

.

مرکز تحقیقات پرستاری جامعه

.

کارگاه رفرنس نویسی

.

سامانه آموزشي سما مرکز پژوهش های علمی سيستم اداري اتوماسيون ارزشیابی برنامه استراتژیک
... پايان نامه هاي دانشكده ( سامانه جامع مدیریت اطلاعات تحقیقات پژوهش و فناوری (سمات بانک اطلاعاتی ماماهای کشور/ IRCT
طراحی و پیاده سازی شده در واحد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان