تسلیت

.

تحصیلات تکمیلی

.

تحصیلات تکمیلی

.

تحصیلات تکمیلی

.

.

.

سالن آموزش زایمان فیزیولوژیک

.

واحد فناوری اطلاعات

.

دفتر مجله

.

سامانه آموزشي سما مرکز پژوهش های علمی سيستم اداري اتوماسيون ارزشیابی برنامه استراتژیک
... پايان نامه هاي دانشكده ( سامانه جامع مدیریت اطلاعات تحقیقات پژوهش و فناوری (سمات بانک اطلاعاتی ماماهای کشور/ IRCT
طراحی و پیاده سازی شده در واحد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان