1397/08/14
برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد
برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد
.
1397/07/17
برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود
برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود
1397/02/24
برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان
برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان
1396/11/03
برگزاری آزمون OSPE دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل
برگزاری آزمون OSPE دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل
1396/10/16
بازدید کمیته اعتبار بخشی دانشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی
بازدید کمیته اعتبار بخشی دانشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی
1396/10/09
برگزاری جلسه با عوامل اجرایی امتحانات نیمسال اول 97-96
برگزاری جلسه با عوامل اجرایی امتحانات نیمسال اول 97-96
1396/09/07
جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی
جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی