.

.

.

.

سالن آموزش زایمان فیزیولوژیک

.

امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 93 - 94

.

واحد فناوری اطلاعات

.

دفتر مجله

.

کتابخانه دانشکده پرستاری مامایی

.

دانشکده پرستاری مامایی

.

سامانه آموزشي سما مرکز پژوهش های علمی سيستم اداري اتوماسيون ارزشیابی برنامه استراتژیک
طرح های تحقیقاتی پايان نامه هاي دانشكده ( سامانه جامع مدیریت اطلاعات تحقیقات پژوهش و فناوری (سمات بانک اطلاعاتی ماماهای کشور/ واحد فنآوری اطلاعات
طراحی و پیاده سازی شده در واحد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان