.

.

قابل توجه دانشجویان پرستاری و مامایی و اتاق عمل پیوسته و ناپیوسته

تاریخ انتخاب واحد

.

.

.

.

واحد فناوری اطلاعات

.

دفتر مجله

.

.

.

کتابخانه دانشکده پرستاری مامایی

.

سامانه آموزشي سما سامانه جامع مدیریت اطلاعات تحقیقات پژوهش و فناوری (سمات) سيستم اداري اتوماسيون ارزشیابی برنامه استراتژیک
طرح های تحقیقاتی پايان نامه هاي دانشكده مرکز پژوهش های علمی پست الکترونیک واحد فنآوری اطلاعات
طراحی و پیاده سازی شده در واحد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان