1398/01/31
کارگاه دانشگاه نسل سوم در دانشکده پرستاری و مامایی
کارگاه دانشگاه نسل سوم در دانشکده پرستاری و مامایی
.
1397/11/28
برگزاری نشست با نمایندگان شورای صنفی و دانشجویان دانشکده
برگزاری نشست با نمایندگان شورای صنفی و دانشجویان دانشکده
1397/10/24
جلسه توجیهی اجرای طرح غربالگری سلامت ایرانیان
جلسه توجیهی اجرای طرح غربالگری سلامت ایرانیان
1397/10/23
گرامیداشت روز پرستار در دانشکده پرستاری ومامایی و خوابگاه ها
گرامیداشت روز پرستار در دانشکده پرستاری ومامایی و خوابگاه ها
1397/10/15
برگزاری جلسه توجیهی مراقبین جلسه امتحان
برگزاری جلسه توجیهی مراقبین جلسه امتحان
1397/08/14
برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد
برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد
1397/07/17
برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود
برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود