1398/06/30
دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری
جلسه دفاعیه پایان نامه آقای ارسلان لطیفی
.
1398/06/30
دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم زهرا کریمی
1398/06/30
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم حمیرا پارسی
1398/06/30
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم زهرا خلیلی
1398/06/23
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم اعظم اوین
1398/06/05
ابراز همدردی
ابراز همدردی
1398/04/23
موفقیت جناب آقای سارانی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی در انتخابات نظام پرستاری
موفقیت جناب آقای سارانی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی در انتخابات نظام پرستاری