1399/04/23
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم فاطمه آویژگان
.
1399/04/23
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم لیلا هادی پور
1399/03/27
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم زهرا شیبانی متین
1399/03/21
برگزاری جلسه توجهی جهت شروع کارآموزی دانشجویان پرستاری ، مامایی و اتاق عمل
برگزاری جلسه توجهی جهت شروع کارآموزی دانشجویان پرستاری ، مامایی و اتاق عمل
1399/02/23
دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری داخلی جراحی
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم ناهید شهرکی
1399/02/23
دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری داخلی جراحی
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم زهرا نظام جو