1398/09/24
دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری کودکان
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم فرحناز ایرندگانی
.
1398/09/16
ابراز همدردی
ابراز همدردی
1398/08/19
دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری مراقبت های ویژه
جلسه دفاعیه پایان نامه آقای صادق اکرمی
1398/07/29
انتخاب شایسته جناب آقای سارانی
انتخاب شایسته جناب آقای سارانی
1398/07/22
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم راضیه پیرامی
1398/07/08
دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم ریحانه خیاطی
1398/07/08
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم فاطمه بارانی مقدم