1398/11/29
پیام تبریک به مناسبت ارتقاء مرتبه علمی
پیام تبریک به مناسبت ارتقاء مرتبه علمی
.
1398/11/07
دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری کودکان
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم فهیمه منصوری فرد
1398/11/05
تبریک به مناسبت ارتقاء مرتبه علمی
تبریک به مناسبت ارتقاء مرتبه علمی
1398/11/02
دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری مراقبتهای ویژه
جلسه دفاعیه پایان نامه آقای عمرپوربلوچ
1398/10/28
دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری کودکان
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم زینب حسین رضایی
1398/10/28
دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری مراقبت های ویژه
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم اعظم شاهبازی ده سوخته
1398/10/17
اعلام تاریخ امتحانات جایگزین روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 17و 18 دیماه
اعلام تاریخ امتحانات جایگزین روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 17و 18 دیماه