1399/03/27
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم زهرا شیبانی متین
.
1399/03/21
برگزاری جلسه توجهی جهت شروع کارآموزی دانشجویان پرستاری ، مامایی و اتاق عمل
برگزاری جلسه توجهی جهت شروع کارآموزی دانشجویان پرستاری ، مامایی و اتاق عمل
1399/02/23
دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری داخلی جراحی
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم ناهید شهرکی
1399/02/23
دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری داخلی جراحی
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم زهرا نظام جو
1399/02/17
پیام تبریک به مناسبت ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر علیرضا سالار
پیام تبریک به مناسبت ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر علیرضا سالار
1399/02/14
برگزاری اولین جلسه دفاع پروپوزال بصورت آنلاین در سال 99
برگزاری اولین جلسه دفاع پروپوزال بصورت آنلاین در سال 99