.

.

پیام تبریک ریاست دانشکده

.

کارگاه مطالعات کیفی 4 و 5 بهمن ماه

.

کارگاه مطالعات کیفی 4 و 5 بهمن ماه

.

اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده پرستاری مامایی زاهدان

.

امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 93 - 94

.

امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 93 - 94

.

امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 93 - 94

.

سامانه آموزشي سما مرکز پژوهش های علمی سيستم اداري اتوماسيون ارزشیابی برنامه استراتژیک
طرح های تحقیقاتی پايان نامه هاي دانشكده ( سامانه جامع مدیریت اطلاعات تحقیقات پژوهش و فناوری (سمات بانک اطلاعاتی ماماهای کشور/ واحد فنآوری اطلاعات
طراحی و پیاده سازی شده در واحد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان