.

.

.

.

.

.

واحد فناوری اطلاعات

.

دفتر مجله

.

کتابخانه دانشکده پرستاری مامایی

.

دانشکده پرستاری مامایی

.

سالن همایش های دانشکده پرستاری مامایی

سالن همایش های جدید دانشکده پرستاری مامایی تاسیس 1392

سامانه آموزشي سما مرکز پژوهش های علمی سيستم اداري اتوماسيون ارزشیابی برنامه استراتژیک
طرح های تحقیقاتی پايان نامه هاي دانشكده ( سامانه جامع مدیریت اطلاعات تحقیقات پژوهش و فناوری (سمات پست الکترونیک واحد فنآوری اطلاعات
طراحی و پیاده سازی شده در واحد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان