1398/04/23
موفقیت جناب آقای سارانی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی در انتخابات نظام پرستاری
موفقیت جناب آقای سارانی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی در انتخابات نظام پرستاری
.
1398/04/11
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم اسماءنیکخواه بیدختی
1398/04/02
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم صدیقه فولادی
1398/03/13
ثبت مشخصات کارکنان در سامانه خود اظهاری فشار خون
ثبت مشخصات کارکنان در سامانه خود اظهاری فشار خون
1398/02/30
نخستین ماراتن علمی دانشجویان پرستاری سراسر کشور
نخستین ماراتن علمی دانشجویان پرستاری سراسر کشور
1398/02/28
جهت شرکت در مراسم خاکسپاری پدر بزرگوارخانم پهلوانی شیخی
جهت شرکت در مراسم خاکسپاری پدر بزرگوار خانم پهلوانی شیخی
1398/02/16
برگزاری انتخابات شورای صنفی
برگزاری انتخابات شورای صنفی